Mitkä määritelmät muuttuvat direktiivin myötä?

Hankintalaki ei todennäköisesti tule voimaan kuin tämän vuoden lopulla, joten uutta hankintadirektiiviä joudutaan soveltamaan hankintoihin, jotka tehdään 18.4.2016 jälkeen. Kyseessä on harvinainen erikoistilanne, jossa direktiivin tekstiä pitäisi pystyä soveltamaan jokapäiväisessä hankintatyössä.

Tämä voi olla vaikeaa, jos jopa mahdotonta. Mutta yritin ainakin. Kävin läpi hankintalaissa tällä hetkellä olevat määritelmät ja vertasimme niitä uuden direktiivin määritelmiin. Nämä vertailut on koottu oheiseen taulukkoon.

Taulukossa on huomioitu vain määritelmien muutokset. Pelkkä määritelmän muuttuminen tai muuttumattomuus ei tarkoita vielä mitään. Esimerkiksi menettelyt voivat muuttua vaikka menettelyn määritelmä pysyisi samana. Näistä laajemmista muutoksista voit lukea myöhemmin tällä viikolla ilmestyvässä postauksessa.

Tässä postauksessa kuitenkin keskitytään vain määritelmien eroihin. Taulukko näyttää siis eron nykyisen lain ja hankintadirektiivin välillä.

Vertailutaulukko löytyy tästä: Määritelmät Hankintalaki Direktiivi

Selkeimmät erot löytyvät mielestäni hankintaprosessiin liittyvistä asiakirjoista. Muun muassa teknisen eritelmän määritelmä on muuttunut. Samoin esimerkiksi termi “Eurooppalainen hyväksyntä” on muuttunut siten, että siinä viitataan nyt suoraan EU-asetukseen. Yleisesti ottaen asiakirjoihin, standardeihin ja vaatimuksiin liittyvät määritelmät ovat laajempia kuin aiemmin. Tämä on ilmeisesti osa hankintadirektiivin varsin kaunista tavoitetta avata hankintoja pienille ja keskisuurille yrityksille. Pääsyä pyritään parantamaan sallimalla aiempaa suurempi kirjo niissä asiakirjoissa, joilla tarjoajat voivat osoitta kykynsä tehdä tarjouksen tai osallistua tarjouskilpailuun.

Välitön vaikutus

Koska hankintalaki ei ole vielä voimassa, hankintadirektiivi on etusijalla ns. välittömän oikeusvaikutuksen vuoksi. Välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen mukaan direktiivin säännös saattaa tietyin edellytyksin tulla sovellettavaksi tilanteessa, jossa jäsenvaltio laiminlyö direktiivin täytäntöönpanon tai täytäntöönpano on virheellinen. Yritys tai henkilö voi vedota kansallisessa tuomioistuimessa jäsenvaltiota vastaan direktiivin säännökseen edellyttäen, että säännös on riittävän selvä ja täsmällinen sekä ehdoton ja että direktiivin täytäntöönpanolle varattu aika on päättynyt.

Periaatteessa direktiivi tulee voimaan vasta, kun se on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Euroopan unionin tuomioistuin katsoo kuitenkin oikeuskäytännössään, että direktiivillä, jota ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, voi olla suoria vaikutuksia, kun

  • direktiiviä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tai se on saatettu puutteellisesti,
  • direktiivin säännökset ovat ehdottomia ja riittävän täsmällisiä ja
  • direktiivin säännöksissä säädetään yksityishenkilöiden oikeuksista.

Hankintadirektiivin osalta tilanne on hieman epäselvä. Monissa kohdissa todetaan “jäsenvaltiot voivat säätää”. Tämä tarkoittaa, että direktiivistä tulee tarkemmin säätää miten kohtaa sovelletaan. Periaatteessa muut kohdat, joissa näin ei todeta, ovat hankintayksiköitä velvoittavaa 18.4.2016 alkaen. Monista kohdista ei kuitenkaan ilmene selkeitä määräyksiä. Tämä on tilanne myös määritelmien kohdalla, vain muutamassa kohdassa on selkeä ero nykyiseen hankintalakiin ja kohdan soveltaminen voitaneen tulkita “määräykseksi”.

Lähteet:Eur-Lex ja  Finlexin EU-opas

Uusi Hankintalaki – blogitekstit kootusti yhdessä paikassa

Kaikki hankintalain uudistusta käsittelevät Hankintaturistin ja JIT-Miehen blogin jutut löytyvät nyt kootusti osoitteesta uusihankintalaki.fi Pysy kuulolla!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: